Opšti uslovi kupovine

Ovim Opštim uslovima kupovine D.O.O.”AZA”,Stari Ledinci, Ulica VukaKaradžića 16, (u daljem tekstu: „Prodavac“) definiše uslove, prava i obaveze koje imaju Prodavac i Kupac pri kupoprodaji robe u postupku naručivanja, plaćanja, isporuke, povraćaja i reklamacije za robu kupljenju na internet stranici Prodavca.

Prodavac je D.O.O.”AZA”,Stari Ledinci, Ulica VukaKaradžića 16, MB:08721165, PIB:100639765,

Kupac robe je svako fizičko lice koje putem internet stranice prodavca ubaci u korpu barem jedan proizvod, plati virmanom (opštom uplatnicom) ili kreditnom karticom, ili se odluči za plaćanje robe pouzećem, te o narudžbini (uplati) obavesti Prodavca elektronskim putem.

Internet stranica Prodavca je www.aza.rs

Na internet stranicama Prodavca su izražene maloprodajne i/ili akcijske cene.

Valuta plaćanja je sprski dinar (RSD).

Naručivanje

Proizvodi se naručuju dodavanjem artikla u „korpu“ na internet stranicama Prodavca.

Nakon dodavanja artikla u korpu, Kupac može nastaviti s pretraživanjem i dodavanjem novih artikala ili završiti kupovinu i plaćanje odabranih artikala.

Pre plaćanja, Kupac treba uneti lične i kontakt podatke, kao i podatke za dostavu (mesto isporuke sa što potpunijim podacima)

Prodavac zahteva samo podatke o ličnosti za uredno izvršenje kupoprodaje.

Načini dostave i aktivacije, kao i rok isporuke detaljno su opisani na stranici Načini plaćanja i isporuka.

Kupac robu može platiti gotovinski ili karticama, s tim što ukoliko se isporuka plaća pouzećem, ista mora biti plaćena gotovinski ili virmanom (opštim uplatnicom). Detaljnje su uslovi plaćanja opisani su na stranici Načini plaćanja i isporuke.

Plaćanje karticama vrši se putem procesora platnih kartica koji garantuje sigurnost za sve izvršene transakcije. Plaćanje karticom jedino nije moguće ukoliko se roba plaća pouzećem.

Plaćanje opštom uplatnicom (virmanom) vrši se putem banke, pošte, internet bankarstvom ili druge putem neke druge finansijske ustanove/servisa.

Pre samog završetka narudžbine, Kupac je dužan potvrditi da prihvata uslove ove internet prodavnice definisane kroz opšte uslove kupovine.

Rok isporuke je naveden u detaljima svakog artikla.

Rokovi isporuke se mogu promeniti, a o svakoj promeni Prodavac će obavestiti Kupca.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, o tome će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom.

Kupac odgovara za tačnost unetih podataka, te ukoliko su uneti podaci nepotpuni ili netačni, prodavac ne može snositi odgovornost u slučaju nemogućnosti uspostavljanja kontakta sa kupcem.

Prigovor i reklamacija

Kupac može Prodavcu uputiti prigovor ili upit poštom na adresu Prodavca ili putem mejla. Kontakt podaci Prodavca, koji su ujedno i kontakt podaci korisničkog servisa istaknuti su na stranici Kontakt.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • Nakon što je usluga u potpunosti pružena bez nedostataka i mana, ili nakon što je proizvod bez oštećenja i nesaobraznosti isporučen na adresu kupca;
  • Nakon isteka perioda od 14 dana od dana stupanja robe u državinu kupca;
  • Nakon što je kupac otpečatio zapečaćenu robu koja se zbog zdravstvenih i higijenskih razloga više ne može koristiti.

Prodavac određuje uslove vraćanja i postotke umanjenja iznosa za povraćaj kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.

Prodavac obaveštava Kupca o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koju zbog tehničkih karakteristika nije moguće proveriti funkcionalnost bez rukovanja proizvodom.

Kupac je dužan pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internet stranici Prodavca.

Kupac treba pregledati proizvod, njegovu prirodu, obeležja i funkcionalnost. Ukoliko Kupac primeti bilo kakav nedostatak, potrebno je što pre obavestiti Prodavca i vratiti proizvod bez korišćenja, jer svako dalje rukovanje proizvodom podrazumeva da je Kupac njime zadovoljan.

Opšti garancijski uslovi

Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem.

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019).

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu. Ukoliko je oštećenje nastalo pri samom pakovanju ili transport, Kupac je dužan od kurirske službe da zahteva da sačini zapisnik u kome će se konstatovati nastala oštećenja.

Garancija važi od dana kupovine proizvoda do isteka garantnog roka, što se potvrđuje dokazom o kupovini.

Davalac garancije garantuje da proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati ako se potrošač bude pridržavao priloženog uputstva za upotrebu.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da će na zahtev podnosioca garantnog lista i u garantnom roku, o svom trošku, u servisu otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji nastanu prilikom pravilne upotrebe, ili izvršiti zamenu artikla.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da bez odlaganja u roku od 7 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešenja.

Davalac garancije neće priznati garanciju:

  • ako se korisnik nije pridržavao uputstva za upotrebu proizvoda,
  • ako je proizvod servisiralo neovlašćeno lice ili su ugrađeni neoriginalni delovi,
  • ako je korisnik nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom,
  • ako su oštećenja nastala usled dejstva mehaničke sile,

Garantni zahtev:

U slučaju da upućujete garantni zahtev, artikal treba da pošaljete, zajedno sa originalnim dokazom o kupovini (računom, garatnim listom i potvrdom o produženoj garanciji) na adresu prodavca.

Ukoliko isporučeni artikal nije saobrazan ugovoru zaključenom izmedu Prodavca i Kupca, Kupac će imati sva prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, ili na fax sa instrukcijama za povrat robe.

U slučaju nemogućnosti zamene proizvoda, Prodavac će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povrata robe i vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči.

U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana o dana preuzimanja.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac.

Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev.

 

Izjava o privatnosti

Prodavac se obavezuje da zaštiti podatke o ličnosti Kupaca.

Prodavac prikuplja samo podatke o ličnosti kupaca koji su nužni za ispunjenje kupoprodaje.

Svi podaci korisnika se strogo čuvaju, dostupni su samo radnicima Prodavca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Prikupljanje i korišćenje informacija

U procesu realizacije tražene usluge, kao i za davanje obaveštenja i informacija vezanih uz usluge Prodavca, Prodavac koristi isključivo informacije i podatke koje Kupac pristane dati.

Prodavac se obavezuje da podatke o ličnosti Kupaca neće prodati, pokazati ili dati trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj izjavi.